Hed-noi View my profile

โอวบระเจ้า
ตั้งแต่เปิดบลอคนี้มาเป็นครั้งแรกค่ะที่มีเกรียนขึ้นบลอค

 

เกรียนผู้นั้นเขามาเม้นต์ให้เราในเอ็นทรี่  Comic Party 10th (โหลดโหด)
แหม...  อุตส่าห์มาเกรียนให้ถึงเอ็นทรี่แรกของบลอคนี้เลยนะคะเนี่ย  ซาบซึ้งจริงๆ="=

 

ความเกรียนดังกล่าวก็มีอยู่ว่า

 

ขออนุญาติปิดชื่อของอนิเมและตัวละครที่ถูกพาดพิงดังกล่าวไว้นะคะ

 

สุดยอดเลยใช่ไหมคะทุกท่าน

คนอะไรเขียนเองตอบเองได้ด้วยวุ้ย><
แถมตั้งชื่ออะไรมาเสร็จสรรพเลย  ทั้งคิม นก สน อะไรนี่   ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

 

แต่อยากรู้จริงๆ  ว่าคุณมองคอสเพลย์ได้แค่ความคิดเช่นนั้นหรือคะ?

 

ไม่มีใครหรอกค่ะที่เค้าเลือกเกิดได้
จะให้มีหน้าตาสวย หล่อ  รึรูปร่างเหมาะสมกับตัวที่จะคอสนั้น

คนที่เขาคอสเพลย์นั่น  ส่วนใหญ่ก็คอสกันด้วยใจรักในเรื่อง  รึตัวละครนั้นๆกัน
จะเหมือน ไม่เหมือนบ้าง  ก็เราก็คอสกันด้วยความสนุกสนาน
ได้สนุกไปกับเพื่อนๆที่มีความชอบและสนใจในเรื่องเดียวกัีน   และเราก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อน

 

อย่างเราเอง  ก็ยอมรับเลยค่ะว่าเป็นคนที่คอสเพลย์ได้ห่วย
ย้อนกลับไปดูในเอ็นทรี่ก่อนๆได้เลย

แต่ว่าทุกครั้งที่เราคอสเพลย์  ก็บอกเลยว่าเราได้สนุกกับมันไปในทุกๆครั้ง


แล้วคุณมาว่าเขาเป็นพวกชั้นต่ำ?  เศษสวะ?

คุณเอาอะไรมาตัดสินคะ?

 

ถ้านี่มันเป็นแค่การคะนองปาก(มือ?)  พิมพ์ไปด้วยความพลั้งเผลอ
ก็อยากจะให้คุณลองคิดให้ดีอีกซักนิดก่อนที่จะพูด  รึทำอะไรออกไปนะคะ^^

 

เรารู้สึกเสียใจจริงๆค่ะที่มีคนมองคอสเพลย์ด้วยความคิดแบบนี้

 

ป.ล.คอมเม้นต์พวกนี้จขบ.ลบไปแล้วนะคะT_T
ป.ป.ล.  ฟิตแฮะ  อัพบลอคสองวันติดกันเลย
ป.ป.ป.ล.  ตอนนี้ช่วงโกลเด้นวีคหละ!  ได้หยุดห้าวันติดกัน!!  แอร๊ยยยยยยยยยยย

Comment

Comment:

Tweet

Hey, that's a clever way of <a href="http://mdbplt.com">thniking</a> about it.

#203 By 9logHQ7GG (192.168.1.4, 62.73.112.163) on 2013-08-27 13:57

I like to party, not look <a href="http://nfvptijo.com">arletcis</a> up online. You made it happen.

#202 By m0addysw (206.166.141.222) on 2013-08-24 13:55

Articles like these put the consumer in the driver seat-very <a href="http://fhapulis.com">impontart.</a>

#201 By vlB7F9yt (185.4.252.72) on 2013-08-23 19:11

There's a secret about your post. <a href="http://dbadirmhts.com">ICBTTTIHYKY</a>

#200 By oDH0Gbqx (203.148.12.126, 121.33.199.173) on 2013-08-23 18:29

Thkiinng like that is really amazing

#199 By 4LypmXQLIl (83.97.100.125) on 2013-08-16 17:13

Your article was exleelcnt and erudite.

#198 By K66g6TO2Ihv (94.23.238.222) on 2013-08-16 16:20

That's the peecfrt insight in a thread like this.

#197 By YCb1jP0aX (188.143.232.12) on 2013-08-15 19:22

I'll try to put this to good use imitmdaeely.

#196 By k3ZijTQt14l (94.23.238.222) on 2013-08-15 10:30

comment2, çíàêîìñòâà ñî ñòóäåíòêàìè, çíàêîìñòâà ñ îëèãàðõàìè, çíàêîìñòâà äàëüíåå êîíñòàíòèíîâî, èíòèìíûå çíàêîìñòâà âîðîíåæà, çíàêîìñòâà àðìÿíè â âîëãîãðàäå,

#195 By Ncvwgjti (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:18

comment5, ãîðîä äëÿ âçðîñëûõ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ èíòèìîì ïî óêðàèíå, çíàêîìñòâà ìàìáà íà ñòàâðîïîëüå, ãîðîä îëåíåãîðñê çíàêîìñòâî, èíòèìçíàêîìñòâà ãîðîä íèêîëàåâ,

#194 By Nkveejbv (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:18

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà êàìåíñê óðàëüñê, çíàêîìñòâà ñàíê-ïåòåðáóðã ìàðèíà, çíàêîìñòâà â íîâîêóçíåöêå, ñåêàñ çíàêîìñòâà êàçàõñòàí, çíàêîìñòâà òåìó êîìó çà 30,

#193 By Jifbyehs (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:30

comment5, äîñêà îáüÿâëåíèé ïèòåð çíàêîìñòâà, èíòèì çà äåíüãè ñóìû, çíàêîìñòâà æ æ òàãàíðîã, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîâðîâ, çíàêîìñòâà ñåâåðîìîðñêà,

#192 By Qcbrzoxo (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:30

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà ãðåìÿ÷èíñê, çíàêîìñòâà â ã óôå, çíàêîìñòâî çàâîëæüå íèæåãîðîäñêîé, èíòåðíåò çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, èíòèì ïóøêèíñêàÿ,

#191 By Drtfbhuz (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:15

comment6, çíàêîìñòâî íà ðàç ñî÷è, èíòèì îáÿâëåíèÿ â õàáàðîâñêå, ñàéò çíàêîìñòâà â áåëîðåöêå, èíîñòðàíêà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ãîðîä êèåâ,

#190 By Idghknqs (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:58

comment4, çíàêîìñòâàáëàãîâåùåíñê, çíàêîìñòâà ëèçáèÿíîê, çíàêîìñòâà ìîñêâà âîçðàñò 26 ëàíà, êàçàõñòàí ãîðîä ëèñàêîâñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ïî êìâ,

#189 By Cuonlkdj (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:57

comment6, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòîé æåíùèíîé äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, çíàêîìñòâà ñû÷åâêà, çíàêîìñòâî çðåëûå æåíùèíû êàçàíü, çíàêîìñòâà ñ èçîòåðè÷åñêèì óêëîíîì, çíàêîìñòâî ñ äàøåé ÷åðíûõ,

#188 By Mzgibpas (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:40

comment4, çíàêîìñòâà âýá êàìåðó, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæùèíîé â óôà, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â õàáàðîâñêå, îáúÿâëåíèÿ êðàñíîäàðà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â åðåâàíå,

#187 By Gdegyxjf (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:40

comment6, çíàêîìñòâî â êàðàãàíäå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êîòîâñê, planet çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðàìáëåð âîëîãäà, çíàêîìñòâà â ëèñè÷àíñêå,

#186 By Qdgufroc (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:23

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ëþáèòåëåé ñåêñà, îìñê äåâóøåê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ èíòåðíåòîì, êèðîâãðàä ñåêñ çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâî ãîðîä ÷àïàåâñê,

#185 By Uvxhnhcm (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:23

comment1, èíòèì óñëóãè â ïîäìîñêîâüå, èñëàìñêèå çíàêîìñòâà äëÿ íèêÿõà, ñàíêò ïèòåðáóðã çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ñ îäèíîêèìè çâåçäàìè, çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó êîòëàñó,

#184 By Fhapvbbb (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:49

comment1, íàáåðåæíûå ÷åëíû çíàêîìñòâà ãàëèâà ëóèçà, íàéòè èìÿ ÿðîñëàâ ïå÷åíêèí ìîñêâà â çíàêîìñòâàõ, ëåçáè çíàêîìñòâà îò 40 ëåò, ñàéò çíàêîìñòâà çàêëþ÷åííûå, çíàêîìñòâà æåëåçíîãîðñêà,

#183 By Tthzpiof (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:49

comment6, ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â òîëüÿòòè, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ èíòèìà íîãèíñê, çíàêîìñòâà êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñ äåâóøêàìè êîòîðûå ëþáÿò ìîëîäûå, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé íîâîòðîèöê,

#182 By Mqcutkle (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:32

comment6, çíàêîìñòâà ãóðüåâñê, ñòóäåíòêè êðàñíîäàðà èíòèì, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà ñàéò, ñåêñ çíàêîìñòâà ã.èâàíîâî, çíàêîìñòâî ñ áèóàëàìè ÷åëÿáèíñêà,

#181 By Xjwikurr (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:32

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåìåé, ñàéò çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðîíøòàäòå, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà ñàéò, èâàíîâñêèå ýìî çíàêîìñòâà, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà íàáåðåæíûå ÷åëíû,

#180 By Joybeuhg (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:16

comment5, çíàêîìñòâà äÿ ñåêñà, ñëóæàá çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêå ïàðåíü ïàðíÿ, çíàêîìñòâà ëåñáè â ñåâåðîäâèíñêå, ã êñòîâî ðàáîòà óñëóãè çíàêîìñòâà,

#179 By Ywhzcoem (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:00

comment5, áàøêîðñòàí òóéìàçû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà 18 ëåò ñàíêòïåòåðáóðã ýôôåêòíàÿ áëîíäèíêà, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà â äîíåöêå, çíàêîìñòâà ñåðüåçíûå ñ ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâî â áèëèáèíî,

#178 By Hrflmzhl (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:00

comment5, çíàêîìñòâà ã íÿãàíü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ã. ïåíçà, çíàêîìñòâà ñàðàòîâ æåíùèíû, èíòèì óñëóãè â ëþáåðöàõ âûõèíî, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ âîðîíåæ,

#177 By Hdmxczgf (93.174.93.154) on 2010-07-08 21:44

comment3, çíàêîìñòâà ñ íåìåöêèìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà â îìñêå ñ ìóæ÷èíàìè, ñåêñ çëûíêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ã óñîëüå ñèáèðñêîå, âîëãîãðàäñêîå çíàêîìñòâî,

#176 By Bnnpqfmp (93.174.93.154) on 2010-07-08 21:44

comment5, çíàêîìñòâà ñåâàñòîïîëÿ, êîïðî çíàêîìñòâà â àëìàòû, ëàòâèéñêèå çíàêîìñòâà, ãîðîä ïåíçà çíàêîìñòâà, êèðãèçèÿ êàðàáàëòà çíàêîìñòâî,

#175 By Iqlckjic (93.174.93.154) on 2010-07-08 21:27

comment4, çíàêîìñòâà ã ïåðâîóðàëüñê, íîâûå çíàêîìñòâà îêòÿáðüñêà, sexç çíàêîìñòâà â ñàìàðå, çíàêîìñòâà ãîðîä ëûòêàðèíî, îëåíåãîðñê ìóðìàíñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà,

#174 By Zqaegdgf (93.174.93.154) on 2010-07-08 21:27

comment4, èíòèì óñëóãè â òóëå, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ óêðàèíå, ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ ìîëîäûå-òè ëåòíèõ, çíàêîìñòâà â óëüÿíîâêå, çíàêîìñòâî â êëóáå,

#173 By Ubjprelm (93.174.93.154) on 2010-07-08 21:11

comment4, çíàêîìñòâà âîëãîäîíñê ñâèíã ñåì ïàðû, vip çíàêîìñòâà ñòåðëèòàìàê, çíàêîìñòâà ñåêñ íåôòåþãàíñê, íîâîðîññèéñê èíòèì óñëóãè 918, ïåòðîçàâîäñê çíàêîìñòâà,

#172 By Jcidjecm (93.174.93.154) on 2010-07-08 20:02

comment6, çíàêîìñòâî îíåãèíà è ëåíñêîãî, çíàêîìñòâà äåâóøêè 30 ëåò, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îáîÿíü, çíàêîìñòâà ìàìáà çíàêîìñòâà ìàìáà, çíàêîìñòâà ëþáîé âîçðàñò,

#171 By Aiudeuye (93.174.93.154) on 2010-07-08 20:02

comment3, èíòèì óñëóãè â ÷åáîêñàðàõ, çíàêîìñòâà êàëóãå, ñâèíã çíàêîìñòâà â àðõàíãåëüñêå, çíàêîìñòâà íîâãîðîäñêîé îáë, óëàí óäýíñêèå øëþõè ñåêñ çíàêîìñòâà,

#170 By Ocjnyvqj (93.174.93.154) on 2010-07-08 19:46

comment4, ñàéò èíòèì çàíêîìñòâ, òþìåíü ñàéò èíòèì çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà þðãà èíòèì, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íîâûå, ëåíèíãðàäñêàÿ îáëîñòü ëóãà çíàêîìñòâà,

#169 By Rctjhmfv (93.174.93.154) on 2010-07-08 19:46

comment6, çíàêîìñòâà ïåðåïèñêà ñêèå, èíòèì çíàêîìñòâà äåðáåíò, çíàêîìñòâî â ïðîáêå, áëàãîâåùåíñê çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå áåðäÿíñê,

#168 By Tyhswdgs (93.174.93.154) on 2010-07-08 19:30

comment1, êûøòûì çàìóæíèå æåíùèíû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìóæ÷èí ñ æåíùèíàìè ïî èíòåðíåòó, òóëà èíòèì âñòðå÷, èíòèì çíàêîìñòâà â êîëîìíå, çíàêîìñòâî â òàòàðñòàíå ÷åëíû,

#167 By Zjtzgbbb (93.174.93.154) on 2010-07-08 19:30

comment2, çíàêîìñòâà â êèçèëþðòå, èíòèì çíàêîìñòâà â ÷åðíèãîâå, èíãóøåòèÿ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî äëÿ ñýêñà îäåññà, çíàêîìñòâà ãîðîä ïîëÿðíûå çîðè,

#166 By Cgypvotz (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:58

comment5, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé 60 ëåò íåæåíàòûì, çíàêîìñòâà â êèåâå ñàìûå êðàñèâûå äåâóøêè êèåâà, çíàêîìñòâà èøèìáàé ìóæ÷èíû, çíàêîìñòâà ãîðíÿê, çíàêîìñòâà â ã.êàçàíè,

#165 By Wndotcxv (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:58

comment2, èíòèì óñëóãè ïåðîâî, çíàêîìñòâà ãîðîä óðàëüñê 19 ëåò íàçàð, çíàêîìñòâà ã. ìîñêâà, çíàêîìñòâà óìáà, èíòèì çíàêîìñòâà â ÷èòå,

#164 By Hmraiule (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:43

comment3, ñàíêò ïåòåðáóðã èíòèì äåøåâî, çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå ëîâå, çíàêîìñòâà ïàð â ñàìàðå, èíòèì çíàêîìñòâà áàêó, çíàêîìñòâà ïî ëóãàíñêó è îáëàñòè,

#163 By Qcfaxhkc (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:42

comment1, çíàêîìñòâî ïîäðîñòêîâ, òâåðñêèå ñåêñ-çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñî çíàìåíèòîñòÿìè, èíòèì çíàêîìñòâà â ÷åáîêñàðàõ, çíàêîìñòâà ìîñêâà ïàðû,

#162 By Nhtcgedm (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:27

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðàòîâ àíàë, íàéòè äåâóøêó äëÿ çíàêîìñòâà ìîñêâà, âîëãîãðàä çíàêîìñòâà äåâóøêà ìèõàéëîâêà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ñïá è ëî, ñóïåð ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà,

#161 By Jzlguzeu (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:27

comment3, çíàêîìñòâà â ñòðàíå åãèïåò, ñàéòû ýðîòè÷åñêîãî çíàêîìñòâà ðÿçàíè, çíàêîìñòâà íèæíèéíîâãîðîä, îäíîêëàñíèêè ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âîëîãîäñêàÿ îáë ìåãðèíî÷àãîäîùåíñêèé ðàéîí,

#160 By Sfgsmtbj (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:11

comment2, çíàêîìñòâà ëóãàíñê ñåêñ, çíàêîìñòâà ÷åáîêñàðàõ, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â áåíäåðàõ, çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè çà 57, íîâîãèðååâî èíòèì êàðòà,

#159 By Iyblesjl (93.174.93.154) on 2010-07-08 18:11

comment2, çíàêîìñòâà èíòèì ôèñòèíã, çíàêîìñòâà â ðåñïóáëèêå áåëàðóñü, çíàêîìñòâà ñ ëåñáèÿíêàìè â òàøêåíòå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâî íà îäíó íî÷ü â íåôòåêàìñêå,

#158 By Ulujcusx (93.174.93.154) on 2010-07-08 17:54

comment5, çíàêîìñòâî ñ áèñåêñóàëàìè ÷åëÿáèíñêà, çíàêîìñòâî ñ êàçà÷êîé, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðîé ì æ, çíàêîìñòâî ñ äåâ÷åíêàìè â ìóðìàíñêå, ýëèòíûå çíàêîìñòâà â ñàìàðå,

#157 By Bmvhngeh (93.174.93.154) on 2010-07-08 17:53

comment2, ñòðàïîí çíàêîìñòâà ðîñòîâ, çíàêîìñòâ çíàêîìñòâî ïîçíàêîìèòüñÿ, äàìû èùóò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â óñòü êàìåíîãðñê, èíäèâèäóàëêè èíòèì óñëóãè ãîðîäà íîâîêóçíåöêà,

#156 By Zznfykxe (93.174.93.154) on 2010-07-08 17:36

comment3, ñåêñ-çíàêîìñòâà îò ìîëîäûå ëåò, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, ãäå íàéòè æåíùèíó, çíàêîìñòâà óàëüíûõ ìåíüøåñò, ñåêñ çíàêîìñòâà â óðåíãîå,

#155 By Jlyzialf (93.174.93.154) on 2010-07-08 17:36

comment1, ñâèíãåðçíàêîìñòâà â ìóðìàíñêå, îäíîêëàññíèêè çíàêîìñòâà âîëãîãðàä, çíàêîìñâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî â òîìñêå, çíàêîìñòâà îìñê ñâèíã,

#154 By Nivhizxv (93.174.93.154) on 2010-07-08 17:19

Recommend